Pracownia Badań Kulturowych Nad Najnowszą Literaturą Rosyjską O Pracowni

O Pracowni

Jednostka organizacyjna:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Data powstania: 06.06.2013

Cel działania:

W Pracowni prowadzone są badania w ramach trzech wybranych dziedzin literaturoznawstwa (antropologii literatury, genologii i komparatystyki literackiej) oraz kulturoznawstwa. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest najnowsza literatura rosyjska i jej relacje z innymi literaturami Słowiańszczyzny Wschodniej, a także wybranymi dziedzinami kultury współczesnej (m.in. kinem i kulturą popularną). Podejmowane w Pracowni studia analityczne i interpretacyjne usytuowane są w przestrzeni badań kulturowych.

Obszary zainteresowań badawczych:

 • etnopoetyka i postkolonializm
 • krytyka feministyczna
 • poetyka przestrzeni
 • pamięć kulturowa
 • podmiotowość i tożsamość
 • konstrukcje swojskość i obcość/inność
 • wielokulturowość i kulturowe pogranicza
 • dialog międzykulturowy

Zadania do realizacji:

 1. Formułowanie i realizacja projektów badawczych.
 2. Aplikowanie o granty badawcze.
 3. Organizowanie konferencji i sesji naukowych.
 4. Prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych i w postaci indywidualnych publikacji.
 5. Opracowywanie treści do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przedmiotów fakultatywnych, seminariów.
 6. Popularyzacja wiedzy o najnowszej literaturze rosyjskiej.
Ostatnio modyfikowane: 25.11.2014